กองช่าง

 

นางชนิศา ปริโชติ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
นางสาวอนุสรา ผลไม้
นักวิชาการศึกษา

นางสุภัค พันธเสริม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวราภรณ์ รัตนตรัยวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
 
 
นางปวริศา พิกุล
ผู้ดูแลเด็ก
 
     
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 043-508320
E-mail : kwanjai_54@hotmail.co.th