กองคลัง
   
นายเฉลิมชัย สระแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
นางกรรณิการ์ ประมูลจักโก
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายสาคร วารสนาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
   
นางจุฑาทิป วารสนาม
นักวิชาการคลัง
นางจิณณาพัต เสมาจิรพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
นายกีรติ วิลัยศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
นางสาววรัญญา ปาปะเก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 043-508320
E-mail : kwanjai_54@hotmail.co.th