สำนักปลัด
 

นางเข็มทิศ ศรีรับขวา
ปลัดเทศบาล

     
 
 
 
นายอพิชาต สังวิบุตร
รองปลัดเทศบาล
 
     
 
 
 
นายพิษณุ ยุทธไกร
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
   
นางกุสุมา พลหงษ์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววิภาวรรณ สัตยะมุข
เจ้าพนักงานธุรการ
   
นายวิทยา อุดมลาภ
นักทรัพยากรบุคคล
ส.อ.ณชพล เหล่าบุบผา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
   
นางขวัญใจ ภาชนะวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ.ส.ต.ทรงศักดิ์ โมฆรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
   
นายชาญชัย ธราวุธ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอิสระพงษ์ แก้วคำลา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
   
นางสาวกัณชภัทร ภูสมตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเสาวนีย์ บุญบรรลุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   
นางอนุกร พลศรีราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
   
นายตี๋ วิชาคุณ
พนักงานขับรถยนต์
นายจีรศักดิ์ สมมงคล
คนงานทั่วไป
   
นายณัทวุทธิ์ ภาระยาท
คนงานทั่วไป
นายสัญญา สีแวงเขตร์
คนสวน
   
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 043-508320
E-mail : kwanjai_54@hotmail.co.th