สมาชิกสภา

 

นายสัมภาส สิงห์สนั่น
ประธานสภา

     
นายร่วม ศิริยม
รองประธานสภา
นายไชยา โคตรหมอ
เลขานุการสภา
     
นายสัมภาส สิงห์สนั่น
สมาชิกสภา เขต 1
นายไชยา โคตรหมอ
สมาชิกสภา เขต 1
นายคำดี รดารงค์
สมาชิกสภา เขต 1
     
นายเยื้อน เฉลยพจน์
สมาชิกสภา เขต 1
นายประเทือง ภาคมฤกษ์
สมาชิกสภา เขต 1
นายธานี แสนยะมาตย์
สมาชิกสภา เขต 1
     
นายร่วม ศิริยม
สมาชิกสภา เขต 2
นายบุญจันทร์ ผุยปุโรย
สมาชิกสภา เขต 2
นายอุดมพร เฉลิมสุข
สมาชิกสภา เขต 2
     
นายนครินทร์ พรมมงคล
สมาชิกสภา เขต 2
นางวิรัญญา แสนนาใต้
สมาชิกสภา เขต 2
นางทองใส เขตเจริญ
สมาชิกสภา เขต 2
 
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 043-508320
E-mail : kwanjai_54@hotmail.co.th