ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

นายนิพนธ์  วิเชียรลม
นายกเทศมนตรี

     
นายลำดับ แสงหิรัญ
รองนายกเทศมนตรี
นางวนิดา  แพงโพนทอง
รองนายกเทศมนตรี
 
 
นายอวยชัย ชุมชิต
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
นายประพันธ์ สมมงคล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 043-508320
E-mail : kwanjai_54@hotmail.co.th