ข้อมูลทั่วไป
  • สภาพทั่วไป •
          ที่ตั้งตำบลโพธิ์ทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอศรีสมเด็จห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ ประมาณ 8 กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

• ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านบากกับตำบลเมืองเปลือย  อำเภอศรีสมเด็จ
• ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาโพธิ์   อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
• ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขอนแก่น  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
• ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองแวงควงกับ ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
     
 
 
  • เนื้อที่ •
ตำบลโพธิ์ทอง มีเนื้อที่ประมาณ  11,156.25 ไร่ เฉลี่ยประมาณ 17.85 ตารางกิโลเมตร
 
  • ลักษณะภูมิประเทศ •
          ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโพธิ์ทองสภาพเป็นที่ราบสูงส่วนใหญ่พื้นที่ใช้ในการเกษตรลักษณะเป็นดินทรายทำการเกษตร
ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อยและประสบกับภาวะแห้งแล้งไม่มีน้ำไหลผ่านมีลำห้วยเงินและลำห้วยคลองยาว
ไหลผ่านจากตำบลหนองแวงควงผ่านตำบลโพธิ์ทองเข้าสู่ตำบลนาโพธิ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดในฤดูแล้งลำห้วยบางแห่งจะมีสภาพตื้นเขิน
จะมีน้ำเหลือเป็นบางแห่งเท่านั้นทำให้ขาดน้ำเพื่อการเกษตร
 
  • จำนวนหมู่บ้าน •
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง   7  หมู่บ้าน ประกอบด้วย
   หมู่ที่ 1    บ้านศรีโพธิ์ทอง
   หมู่ที่ 2    บ้านเขวาน้อย
   หมู่ที่ 3    บ้านหนองไหล
   หมู่ที่ 4    บ้านเหล่าใหญ่
   หมู่ที่ 5    บ้านเหล่ายาว
   หมู่ที่ 6    บ้านเหล่ากาชาด
   หมู่ที่ 7    บ้านหนองเจริญ
 
  • ประชากร •
     มีประชากรทั้งสิ้น 2,829 คนเป็นชาย 1,398 คน หญิง 1,431 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 91คน/ตารางกิโลเมตรโดยแยกจำนวนประชากร
และครัวเรือน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
รวม
จำนวนครัวเรือน (หลัง)
ชาย
หญิง
1
  บ้านศรีโพธิ์ทอง
232
197
429
103
2
  บ้านเขวาน้อย
189
191
380
107
3
  บ้านหนองไหล
112
130
242
75
4
  บ้านเหล่าใหญ่
294
276
570
133
5
  บ้านเหล่ายาว
254
279
533
140
6
  บ้านเหล่ากาชาด
154
176
330
105
7
  บ้านหนองเจริญ
163
182
345
90
รวม
1,398
1,431
2,829
753
ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2557
 
  • อาชีพ •

     ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำนา โดยจะทำนา
ข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่และข้าวหอมมะลิเป็นการปลูกเพื่อการบริโภค แต่ก็มีกลุ่มเกษตรกลุ่มหนึ่งที่ทำการทดลองปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข.5
โดยได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานเกษตรอำเภอ ซึ่งผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจและราคาดี ควรที่ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ได้เพาะปลูก
ข้าวพันธุ์ใหม่ราคาดีและสำหรับพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เกษตรกรส่วนหนึ่งในพื้นที่คือการทำไร่ยาสูบพันธุ์เตอร์กรีชเพื่อส่งขายโรงงานยาสูบ
ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ทำรายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด และไก่พื้นเมือง
     อาชีพรับจ้างทั่วไปถือเป็นอาชีพรองจากอาชีพด้านการเกษตรชาวบ้านชายส่วนใหญ่เดินทางไปรับจ้างเลี้ยงกุ้งทางภาคใต้และภาคตะวันออก
ซึ่งทำให้มีรายได้ดีพอสมควร ส่วนแม่บ้านก็ไปรับจ้างทอผ้าในโรงงานที่ทีอยู่ในพื้นที่
     อาชีพค้าขาย ประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขายควบคู่ไปกับการเกษตร จะเป็นการค้าขายของเบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆภายในบ้านหรือไม่ก็
เป็นการค้าขายกับข้าวรถเร่ตามหมู่บ้านเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว เท่านั้น

 
  • สภาพเศรษฐกิจและสังคม •
 
  • หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบล
   - ปั้มน้ำมัน 1    แห่ง
   - โรงสี 8    แห่ง
   - ร้านค้า 23    แห่ง
   - โรงงานอุตสาหกรรม 1    แห่ง
   - โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 7    แห่ง
     
  • การศึกษา    
   - โรงเรียนประถมศึกษา 2    แห่ง
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา -    แห่ง
   - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 7    แห่ง
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1    แห่ง
     
  • สถาบันและองค์การศาสนา    
   - วัด/สำนักสงฆ์ 5    แห่ง
     
  • สาธารณสุข    
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง 1    แห่ง
 
  • การบริการพื้นฐาน •
 
  • การคมนาคม
     การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมทางบก ถนนที่ใช้สัญจรของประชาชน
ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง หรือถนนดินในบางสายระหว่างหมู่บ้านยังไม่ได้รับการปรับปรุง
     
  • การโทรคมนาคม    
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (สาขา) 1    แห่ง
   - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 5    แห่ง
     
  • การไฟฟ้า    
   - มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน    
     
  • แหล่งน้ำธรรมชาติ    
   - ลำห้วย 1    สาย
   - บึง/หนองน้ำและอื่นๆ 4    แห่ง
     
  • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    
   - ฝาย 1
แห่ง
   - บ่อน้ำตื้น -
บ่อ
   - บ่อน้ำบาดาล 27
บ่อ
   - ประปาหมู่บ้าน 7
แห่ง
 
  • ข้อมูลอื่นๆ •
 
  • ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่    
   - ลำห้วย    
   - หนองน้ำธรรมชาติ หนองไหล    
   - หนองโนนทำเล    
   - หนองศรีโพธิ์ทอง    
   - หนองคลองยาว    
     
  • มวลชนจัดตั้ง    
   - ลูกเสือชาวบ้าน 100
คน
   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 80
คน
   - อาสาสมัครปกป้องสถาบัน 200
คน
 
  • ศักยภาพในตำบล •
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
  นายนิพนธ์  วิเชียรลม นายกเทศมนตรี  
  นายลำดับ  แสงหิรัญ รองนายกเทศมนตรี  
  นางวนิดา  แพงโพนทอง รองนายกเทศมนตรี  
  นายอวยชัย  ชุมชิต เลขานุการนายกเทศมนตรี  
  นายประพันธ์  สมมงคล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
  นายสัมภาส  สิงห์สนั่น ประธานสภา  
  นายร่วม   ศิริยม รองประธานสภา  
  นายไชยา  โคตรหมอ เลขานุการสภา  
  นายสัมภาส   สิงห์สนั่น สมาชิกสภา เขต 1  
  นายไชยา   โคตรหมอ สมาชิกสภา เขต 1  
 

นายคำดี   รดารงค์

สมาชิกสภา เขต 1  
  นายเยื้อน  เฉลยพจน์ สมาชิกสภา เขต 1  
  นายประเทือง  ภาคมฤกษ์ สมาชิกสภา เขต 1  
  นายธานี  แสนยะมาตย์ สมาชิกสภา เขต 1  
 

นายร่วม  ศิริยม

สมาชิกสภา เขต 2  
  นายบุญจันทร์  ผุยปุโรย สมาชิกสภา เขต 2  
  นายอุดมพร  เฉลิมสุข สมาชิกสภา เขต 2  
  นายนครินทร์  พรมมงคล สมาชิกสภา เขต 2  
  นางวิรัญญา  แสนนาใต้ สมาชิกสภา เขต 2  
  นางทองใส  เขตเจริญ สมาชิกสภา เขต 2  
จำนวนพนักงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
  สำนักงานปลัด จำนวน 2 คน
     • นักบริหารงานเทศบาลตำบล จำนวน 1 คน
     • นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน
     • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน
     • นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน
     • บุคลากร จำนวน 1 คน
     • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน
     • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน
     • เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน
     • พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 คน
     • พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 คน
  กองคลัง จำนวน 8 คน
     • นักบริหารงานคลัง จำนวน 1 คน
     • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 คน
     • นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน
     • นักวิชาการคลัง จำนวน 1 คน
     • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 คน
     • พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน
  กองช่าง จำนวน 7 คน
     • นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 คน
     • พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 คน
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 4 คน
     • หัวหน้ากองการศึกษา จำนวน 1 คน
     • นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน
     • ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน
     • พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน
 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทรศัพท์ 043-508320
E-mail : kwanjai_54@hotmail.co.th