ชื่อเอกสาร
รายละเอียด
โพสต์เมื่อ ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดนัดชุมชนตำบลโพธิ์ทอง
2020-06-15
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1
2020-05-01
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไหล หมู่ที่ 3 เชื่อมวัดป่านกยุงทอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร
2020-04-24
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประกวดราคาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์ทอง
2020-03-31
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
2018-12-25
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองน้ำโนนทำเล หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ้ด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2018-12-14
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองประกาศการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ความจุ 15 ลบ.ม. (ถังเก็บน้ำ) ม.4 บ.เหล่าใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
2017-11-22
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ความจุ 15 ลบ.ม (ถังเก็บน้ำ) ม.5 บ.เหล่ายาว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
2017-11-22
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) งบประมาณ 2,042,700 บาท เทศบาลตำบลโพธิ์ทองขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขเป็น งานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) งบประมาณ 2,042,700 บาท
2017-11-20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล งบประมาณโครงการ 2,042,700.00 บาท
2017-11-20
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
2017-09-20
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ
ดาวน์โหลดเอกสาร
2015-11-20
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๕๙ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้
-
2015-11-17
ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรป
ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการสอบ ราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๙ ชุด ในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเทศบาลตำบลโพธิ์ทองกำหนด (แนบท้าย) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้ยื่นโดยตรง ณ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในวันและเวลาราชการ และกำหนดรับซองเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ WWW. Phothongroiet.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๕๐๘๓๒๐ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
2015-11-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเจริญ หมู่ 7
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7 ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 111,980 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 9 - 23 มี.ค.58 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 24 มี.ค.58 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
2015-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่ายาว หมู่ 5
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 318,000 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 9 - 23 มี.ค.58 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 24 มี.ค.58 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
2015-05-07
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านขเวาน้อย หมู่ 2
เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขวาน้อย หมู่ที่ 2 ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 207,400 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 9 - 23 มี.ค.58 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 24 มี.ค.58 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
2015-05-07

เพิ่มข่าว