ชื่อเอกสาร
รายละเอียด
โพสต์เมื่อ ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับขึ้นทะเบียนการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยังชีพ ปี 2561
2019-07-10
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดเด็กแรกเกิด
2019-07-10
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จะดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 อันได้แก่
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มยื่นแบบ 1 ม.ค.62 ถึง 28 ก.พ.62
2.ภาษีป้าย เริ่มยื่นแบบ 1 ม.ค.62 ถึง มี.ค.62
3.ภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน ม.ค.62 ถึง 30 เม.ย.62
2019-07-08
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทต.โพธิ์ทอง ประชาสัมพันธ์ถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึง สิ้นเดือน พ.ค.2562 ทั้งงานหลักของหน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และงานสนับสนุนอื่นๆ โดยการสแกนคิวอาโค้ด แล้วตอบแบบสอบถามตามข้อมูลที่ ปปช. กำหนด
2019-05-23
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จะดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 อันได้แก่
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มยื่นแบบ 1 ม.ค.61 ถึง 28 ก.พ.61
2.ภาษีป้าย เริ่มยื่นแบบ 1 ม.ค.61 ถึง มี.ค.61
3.ภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน ม.ค.61
2018-01-11
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2017-12-13
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.5
2017-12-13
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.4
2017-12-13
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560
ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ เริ่ม 1 มกราคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2560
2017-07-03
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560
ยื่นชำระภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
2017-07-03
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560
การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่ม ๑ มกราคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
2017-07-03
แจ้งโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทองขัดข้อง
ด้วยระบบโทรศัพท์ โทรสาร เทศบาลขัดข้องจึงทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งทางเทศบาลกำลังดำเนินแก้ไข เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจึงแจ้งให้ทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
2017-04-03
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ทอ
2016-11-11
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เอกสารดาวน์โหลด
2015-11-20
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีป้าย
เอกสารดาวน์โหลด
2015-11-20
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
เอกสารดาวน์โหลด
2015-11-20
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผ
ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2015-11-11
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผ
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2015-11-11
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
2015-11-10

เพิ่มข่าว